معنا در عصر پست مدرن

برای متفکران پسامدرن حتی “معنا” نیز اصطلاحی مشکوک است . معنا ، متکی بر این فرض است که چیزی نماینده یا جانشین چیز دیگری شود ؛ فرضی که عده ای آن را کهنه و منسوخ می شمارند . از منظر اندیشه پسا مدرن ، از کلِ این مدلِ سطح _ عمق ، بوی نوعی متافیزیک کهنه به مشام می رسد. ادامه خواندن “معنا در عصر پست مدرن”